INFORMATION GÄLLANDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Enskede
Träningsstudio. Enskede Träningsstudio ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt
sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kund/medlem,
leverantör, arbetssökande och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För dig som kund/medlem behandlar vi personuppgifter för administration kring ditt avtal,
kundvårdande aktiviteter och erbjudanden samt även för viss statistik, utvärdering och
kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa
affärsmässiga relationer och eventuella reklamationer.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som
privatperson.

För kund/medlem och leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt
information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Vi samlar även in
uppgifter kring deltagande i våra olika pass och aktiviteter för att kunna förbättra din upplevelse på
Enskede Träningsstudio. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal,
rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina
uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig.

Med stöd av ditt samtycke, när du söker jobb hos oss, kan vi komma att behandla kontaktuppgifter,
CV-dokument samt andra ansökningshandlingar. I samband med intervjuer kan uppgifter rörande
svar på intervjufrågor, kunskapstester, personlighetstester och dokumentation från referenstagning,
uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation komma att samlas in. Vid rekryteringsprocesser kan
kommunikation via e-post eller annan form komma att behållas för att kunna säkerställa hantering av
ditt aktuella ärende.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Vi behåller dina
uppgifter så länge du är vår kund/medlem, samt i ytterligare upp till 36 månader för ovanstående
syften. Därefter kommer endast relevanta uppgifter att sparas för att fullfölja rättsliga förpliktelser.
Det kan finnas rättsliga förpliktelser vid en rekryteringsprocess som hindrar att vi raderar vissa
personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen och
diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre
aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är
aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

Enskede Träningsstudio har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss
av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt
branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Enskede Träningsstudio anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed
skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna
föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av
personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina
personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är
felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Tillgång till registerutdrag

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format
(dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften
ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när
som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Ändringar i denna information

Enskede Träningsstudio förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om
vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar
informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att
underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt.

Frågor och funderingar